โรงเรียนดงน้อยวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 20
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 64
ร้อยละ 4.23 % 1.41 % 2.82 % 1.41 % 0.00 % 90.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 95.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 4 2 4 2 0 131
ร้อยละ 2.80 % 1.40 % 2.80 % 1.40 % 0.00 % 91.61 %

94 : 4 , 2 , 2 , 2 , 0 , 84...4.26 , 2.13 , 2.13 , 2.13 , 0.00 , 89.36 = 10 : 10.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39%

Powered By www.thaieducation.net