โรงเรียนดงน้อยวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 20
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 4 0 3 2 0 62
ร้อยละ 5.63 % 0.00 % 4.23 % 2.82 % 0.00 % 87.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 2.04 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 95.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 5 2 4 3 0 129
ร้อยละ 3.50 % 1.40 % 2.80 % 2.10 % 0.00 % 90.21 %

94 : 5 , 1 , 3 , 3 , 0 , 82...5.32 , 1.06 , 3.19 , 3.19 , 0.00 , 87.23 = 12 : 12.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.79%

Powered By www.thaieducation.net