โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 0 2 1 1 11
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 11.76 % 5.88 % 5.88 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 2 0 10 0 1 43
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 17.86 % 0.00 % 1.79 % 76.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 4 0 12 1 2 54
ร้อยละ 5.48 % 0.00 % 16.44 % 1.37 % 2.74 % 73.97 %

73 : 4 , 0 , 12 , 1 , 2 , 54...5.48 , 0.00 , 16.44 , 1.37 , 2.74 , 73.97 = 19 : 26.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 26.03%

Powered By www.thaieducation.net