โรงเรียนบ้านโคกใส (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 9
ร้อยละ 23.08 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 5 0 3 2 0 43
ร้อยละ 9.43 % 0.00 % 5.66 % 3.77 % 0.00 % 81.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 66 คน
จำนวน(คน) 8 0 4 2 0 52
ร้อยละ 12.12 % 0.00 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 78.79 %

66 : 8 , 0 , 4 , 2 , 0 , 52...12.12 , 0.00 , 6.06 , 3.03 , 0.00 , 78.79 = 14 : 21.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 66 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21%

Powered By www.thaieducation.net