โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 19
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 4 2 9 0 0 79
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 9.57 % 0.00 % 0.00 % 84.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 7 2 9 0 0 98
ร้อยละ 6.03 % 1.72 % 7.76 % 0.00 % 0.00 % 84.48 %

116 : 7 , 2 , 9 , 0 , 0 , 98...6.03 , 1.72 , 7.76 , 0.00 , 0.00 , 84.48 = 18 : 15.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.52%

Powered By www.thaieducation.net