โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 3 4 2 0 0 57
ร้อยละ 4.55 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 3 5 2 0 0 76
ร้อยละ 3.49 % 5.81 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 88.37 %

86 : 3 , 5 , 2 , 0 , 0 , 76...3.49 , 5.81 , 2.33 , 0.00 , 0.00 , 88.37 = 10 : 11.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63%

Powered By www.thaieducation.net