โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 4 2 3 0 1 8
ร้อยละ 22.22 % 11.11 % 16.67 % 0.00 % 5.56 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 8 1 16 0 0 37
ร้อยละ 12.90 % 1.61 % 25.81 % 0.00 % 0.00 % 59.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 12 3 19 0 1 45
ร้อยละ 15.00 % 3.75 % 23.75 % 0.00 % 1.25 % 56.25 %

80 : 12 , 3 , 19 , 0 , 1 , 45...15.00 , 3.75 , 23.75 , 0.00 , 1.25 , 56.25 = 35 : 43.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75%

Powered By www.thaieducation.net