โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 11
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 5 6 2 3 3 52
ร้อยละ 7.04 % 8.45 % 2.82 % 4.23 % 4.23 % 73.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 7 7 3 4 3 63
ร้อยละ 8.05 % 8.05 % 3.45 % 4.60 % 3.45 % 72.41 %

87 : 7 , 7 , 3 , 4 , 3 , 63...8.05 , 8.05 , 3.45 , 4.60 , 3.45 , 72.41 = 24 : 27.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59%

Powered By www.thaieducation.net