โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 7 0 15 0 0 54
ร้อยละ 9.21 % 0.00 % 19.74 % 0.00 % 0.00 % 71.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 7 0 20 0 0 70
ร้อยละ 7.22 % 0.00 % 20.62 % 0.00 % 0.00 % 72.16 %

97 : 7 , 0 , 20 , 0 , 0 , 70...7.22 , 0.00 , 20.62 , 0.00 , 0.00 , 72.16 = 27 : 27.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.84%

Powered By www.thaieducation.net