โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 2 2 1 0 16
ร้อยละ 16.00 % 8.00 % 8.00 % 4.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 6 4 7 3 0 75
ร้อยละ 6.32 % 4.21 % 7.37 % 3.16 % 0.00 % 78.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 10 6 9 4 0 91
ร้อยละ 8.33 % 5.00 % 7.50 % 3.33 % 0.00 % 75.83 %

120 : 10 , 6 , 9 , 4 , 0 , 91...8.33 , 5.00 , 7.50 , 3.33 , 0.00 , 75.83 = 29 : 24.17
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.17%

Powered By www.thaieducation.net