โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 6 2 3 1 0 12
ร้อยละ 25.00 % 8.33 % 12.50 % 4.17 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 8 4 10 4 0 69
ร้อยละ 8.42 % 4.21 % 10.53 % 4.21 % 0.00 % 72.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 14 6 13 5 0 81
ร้อยละ 11.76 % 5.04 % 10.92 % 4.20 % 0.00 % 68.07 %

119 : 14 , 6 , 13 , 5 , 0 , 81...11.76 , 5.04 , 10.92 , 4.20 , 0.00 , 68.07 = 38 : 31.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 31.93%

Powered By www.thaieducation.net