โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 2 2 2 2 1 58
ร้อยละ 2.99 % 2.99 % 2.99 % 2.99 % 1.49 % 86.57 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 4 3 4 1 7 160
ร้อยละ 2.23 % 1.68 % 2.23 % 0.56 % 3.91 % 89.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 6 5 6 3 8 218
ร้อยละ 2.44 % 2.03 % 2.44 % 1.22 % 3.25 % 88.62 %

246 : 6 , 5 , 6 , 3 , 8 , 218...2.44 , 2.03 , 2.44 , 1.22 , 3.25 , 88.62 = 28 : 11.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.38%

Powered By www.thaieducation.net