โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 3 1 3 2 0 57
ร้อยละ 4.55 % 1.52 % 4.55 % 3.03 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 4 2 3 1 9 147
ร้อยละ 2.41 % 1.20 % 1.81 % 0.60 % 5.42 % 88.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 7 3 6 3 9 204
ร้อยละ 3.02 % 1.29 % 2.59 % 1.29 % 3.88 % 87.93 %

232 : 7 , 3 , 6 , 3 , 9 , 204...3.02 , 1.29 , 2.59 , 1.29 , 3.88 , 87.93 = 28 : 12.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.07%

Powered By www.thaieducation.net