โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 5 2 4 3 1 51
ร้อยละ 7.58 % 3.03 % 6.06 % 4.55 % 1.52 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 10 4 9 5 12 126
ร้อยละ 6.02 % 2.41 % 5.42 % 3.01 % 7.23 % 75.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 15 6 13 8 13 177
ร้อยละ 6.47 % 2.59 % 5.60 % 3.45 % 5.60 % 76.29 %

232 : 15 , 6 , 13 , 8 , 13 , 177...6.47 , 2.59 , 5.60 , 3.45 , 5.60 , 76.29 = 55 : 23.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 23.71%

Powered By www.thaieducation.net