โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 4 1 2 2 0 54
ร้อยละ 6.35 % 1.59 % 3.17 % 3.17 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 3 1 4 1 12 145
ร้อยละ 1.81 % 0.60 % 2.41 % 0.60 % 7.23 % 87.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 7 2 6 3 12 199
ร้อยละ 3.06 % 0.87 % 2.62 % 1.31 % 5.24 % 86.90 %

229 : 7 , 2 , 6 , 3 , 12 , 199...3.06 , 0.87 , 2.62 , 1.31 , 5.24 , 86.90 = 30 : 13.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10%

Powered By www.thaieducation.net