โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 8 3 4 4 1 43
ร้อยละ 12.70 % 4.76 % 6.35 % 6.35 % 1.59 % 68.25 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 11 5 11 6 22 111
ร้อยละ 6.63 % 3.01 % 6.63 % 3.61 % 13.25 % 66.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 19 8 15 10 23 154
ร้อยละ 8.30 % 3.49 % 6.55 % 4.37 % 10.04 % 67.25 %

229 : 19 , 8 , 15 , 10 , 23 , 154...8.30 , 3.49 , 6.55 , 4.37 , 10.04 , 67.25 = 75 : 32.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75%

Powered By www.thaieducation.net