โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 1 0 0 1 13
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 6.67 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 6 5 4 6 5 45
ร้อยละ 8.45 % 7.04 % 5.63 % 8.45 % 7.04 % 63.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 6 6 4 6 6 58
ร้อยละ 6.98 % 6.98 % 4.65 % 6.98 % 6.98 % 67.44 %

86 : 6 , 6 , 4 , 6 , 6 , 58...6.98 , 6.98 , 4.65 , 6.98 , 6.98 , 67.44 = 28 : 32.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56%

Powered By www.thaieducation.net