โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 95.83 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 2 0 2 1 0 80
ร้อยละ 2.35 % 0.00 % 2.35 % 1.18 % 0.00 % 94.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 2 0 2 2 0 103
ร้อยละ 1.83 % 0.00 % 1.83 % 1.83 % 0.00 % 94.50 %

109 : 2 , 0 , 2 , 2 , 0 , 103...1.83 , 0.00 , 1.83 , 1.83 , 0.00 , 94.50 = 6 : 5.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50%

Powered By www.thaieducation.net