โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 27
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.43 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 3 2 0 0 5 79
ร้อยละ 3.37 % 2.25 % 0.00 % 0.00 % 5.62 % 88.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 4 2 0 0 5 106
ร้อยละ 3.42 % 1.71 % 0.00 % 0.00 % 4.27 % 90.60 %

117 : 4 , 2 , 0 , 0 , 5 , 106...3.42 , 1.71 , 0.00 , 0.00 , 4.27 , 90.60 = 11 : 9.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40%

Powered By www.thaieducation.net