โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 22
ร้อยละ 18.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 14 0 10 0 0 63
ร้อยละ 16.09 % 0.00 % 11.49 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 22
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 24 0 13 0 0 107
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 9.03 % 0.00 % 0.00 % 74.31 %

114 : 19 , 0 , 10 , 0 , 0 , 85...16.67 , 0.00 , 8.77 , 0.00 , 0.00 , 74.56 = 29 : 25.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 25.69%

Powered By www.thaieducation.net