โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 25
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 92.59 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 5 3 0 2 5 73
ร้อยละ 5.68 % 3.41 % 0.00 % 2.27 % 5.68 % 82.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 3.33 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 6 3 2 2 6 126
ร้อยละ 4.14 % 2.07 % 1.38 % 1.38 % 4.14 % 86.90 %

115 : 6 , 3 , 1 , 2 , 5 , 98...5.22 , 2.61 , 0.87 , 1.74 , 4.35 , 85.22 = 17 : 14.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10%

Powered By www.thaieducation.net