โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 2 2 1 2 13
ร้อยละ 4.76 % 9.52 % 9.52 % 4.76 % 9.52 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 8 3 1 2 10 62
ร้อยละ 9.30 % 3.49 % 1.16 % 2.33 % 11.63 % 72.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 2 0 0 0 3 18
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 13.04 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 11 5 3 3 15 93
ร้อยละ 8.46 % 3.85 % 2.31 % 2.31 % 11.54 % 71.54 %

107 : 9 , 5 , 3 , 3 , 12 , 75...8.41 , 4.67 , 2.80 , 2.80 , 11.21 , 70.09 = 32 : 29.91
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.46%

Powered By www.thaieducation.net