โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 3 2 2 2 10
ร้อยละ 9.52 % 14.29 % 9.52 % 9.52 % 9.52 % 47.62 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 9 4 1 3 11 58
ร้อยละ 10.47 % 4.65 % 1.16 % 3.49 % 12.79 % 67.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 3 0 0 0 3 17
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 13.04 % 73.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 14 7 3 5 16 85
ร้อยละ 10.77 % 5.38 % 2.31 % 3.85 % 12.31 % 65.38 %

107 : 11 , 7 , 3 , 5 , 13 , 68...10.28 , 6.54 , 2.80 , 4.67 , 12.15 , 63.55 = 39 : 36.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62%

Powered By www.thaieducation.net