โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 4 3 1 2 6
ร้อยละ 15.79 % 21.05 % 15.79 % 5.26 % 10.53 % 31.58 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 8 4 6 2 3 67
ร้อยละ 8.89 % 4.44 % 6.67 % 2.22 % 3.33 % 74.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 3 1 3 1 1 16
ร้อยละ 12.00 % 4.00 % 12.00 % 4.00 % 4.00 % 64.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 14 9 12 4 6 89
ร้อยละ 10.45 % 6.72 % 8.96 % 2.99 % 4.48 % 66.42 %

109 : 11 , 8 , 9 , 3 , 5 , 73...10.09 , 7.34 , 8.26 , 2.75 , 4.59 , 66.97 = 36 : 33.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 33.58%

Powered By www.thaieducation.net