โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 4 5 3 1 2 4
ร้อยละ 21.05 % 26.32 % 15.79 % 5.26 % 10.53 % 21.05 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 9 8 6 3 4 60
ร้อยละ 10.00 % 8.89 % 6.67 % 3.33 % 4.44 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 4 2 5 1 1 12
ร้อยละ 16.00 % 8.00 % 20.00 % 4.00 % 4.00 % 48.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 17 15 14 5 7 76
ร้อยละ 12.69 % 11.19 % 10.45 % 3.73 % 5.22 % 56.72 %

109 : 13 , 13 , 9 , 4 , 6 , 64...11.93 , 11.93 , 8.26 , 3.67 , 5.50 , 58.72 = 45 : 41.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 43.28%

Powered By www.thaieducation.net