โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 1 0 1 0 28
ร้อยละ 6.25 % 3.13 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 2 1 4 1 2 52
ร้อยละ 3.23 % 1.61 % 6.45 % 1.61 % 3.23 % 83.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 4 2 4 2 2 80
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 4.26 % 2.13 % 2.13 % 85.11 %

94 : 4 , 2 , 4 , 2 , 2 , 80...4.26 , 2.13 , 4.26 , 2.13 , 2.13 , 85.11 = 14 : 14.89
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.89%

Powered By www.thaieducation.net