โรงเรียนบ้านทับไทร (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 7
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 10.00 % 10.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 7 5 8 5 0 41
ร้อยละ 10.61 % 7.58 % 12.12 % 7.58 % 0.00 % 62.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 8 5 9 6 0 48
ร้อยละ 10.53 % 6.58 % 11.84 % 7.89 % 0.00 % 63.16 %

76 : 8 , 5 , 9 , 6 , 0 , 48...10.53 , 6.58 , 11.84 , 7.89 , 0.00 , 63.16 = 28 : 36.84
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84%

Powered By www.thaieducation.net