โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 0 0 1 1 43
ร้อยละ 4.26 % 0.00 % 0.00 % 2.13 % 2.13 % 91.49 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 4 1 6 1 0 157
ร้อยละ 2.37 % 0.59 % 3.55 % 0.59 % 0.00 % 92.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 6 1 6 2 1 200
ร้อยละ 2.78 % 0.46 % 2.78 % 0.93 % 0.46 % 92.59 %

216 : 6 , 1 , 6 , 2 , 1 , 200...2.78 , 0.46 , 2.78 , 0.93 , 0.46 , 92.59 = 16 : 7.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41%

Powered By www.thaieducation.net