โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 2 2 2 2 1 38
ร้อยละ 4.26 % 4.26 % 4.26 % 4.26 % 2.13 % 80.85 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 2 2 8 2 1 154
ร้อยละ 1.18 % 1.18 % 4.73 % 1.18 % 0.59 % 91.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 4 4 10 4 2 192
ร้อยละ 1.85 % 1.85 % 4.63 % 1.85 % 0.93 % 88.89 %

216 : 4 , 4 , 10 , 4 , 2 , 192...1.85 , 1.85 , 4.63 , 1.85 , 0.93 , 88.89 = 24 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11%

Powered By www.thaieducation.net