โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 15
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 7 1 11 0 1 50
ร้อยละ 10.00 % 1.43 % 15.71 % 0.00 % 1.43 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 33
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 11 3 16 0 1 98
ร้อยละ 8.53 % 2.33 % 12.40 % 0.00 % 0.78 % 75.97 %

90 : 9 , 2 , 13 , 0 , 1 , 65...10.00 , 2.22 , 14.44 , 0.00 , 1.11 , 72.22 = 25 : 27.78
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 24.03%

Powered By www.thaieducation.net