โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 17
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 67
ร้อยละ 2.82 % 1.41 % 1.41 % 0.00 % 0.00 % 94.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 97.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 123
ร้อยละ 2.31 % 1.54 % 1.54 % 0.00 % 0.00 % 94.62 %

90 : 3 , 2 , 1 , 0 , 0 , 84...3.33 , 2.22 , 1.11 , 0.00 , 0.00 , 93.33 = 6 : 6.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.38%

Powered By www.thaieducation.net