โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 16
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 67
ร้อยละ 2.82 % 1.41 % 1.41 % 0.00 % 0.00 % 94.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 97.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 122
ร้อยละ 2.33 % 1.55 % 1.55 % 0.00 % 0.00 % 94.57 %

89 : 3 , 2 , 1 , 0 , 0 , 83...3.37 , 2.25 , 1.12 , 0.00 , 0.00 , 93.26 = 6 : 6.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.43%

Powered By www.thaieducation.net