โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 1 1 0 1 12
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 6.25 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 8 1 2 0 1 77
ร้อยละ 8.99 % 1.12 % 2.25 % 0.00 % 1.12 % 86.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 96.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 9 2 4 0 2 120
ร้อยละ 6.57 % 1.46 % 2.92 % 0.00 % 1.46 % 87.59 %

105 : 9 , 2 , 3 , 0 , 2 , 89...8.57 , 1.90 , 2.86 , 0.00 , 1.90 , 84.76 = 16 : 15.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.41%

Powered By www.thaieducation.net