โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 4 1 1 2 0 8
ร้อยละ 25.00 % 6.25 % 6.25 % 12.50 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 15 2 2 1 1 68
ร้อยละ 16.85 % 2.25 % 2.25 % 1.12 % 1.12 % 76.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 2 2 0 1 27
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 3.13 % 84.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 19 5 5 3 2 103
ร้อยละ 13.87 % 3.65 % 3.65 % 2.19 % 1.46 % 75.18 %

105 : 19 , 3 , 3 , 3 , 1 , 76...18.10 , 2.86 , 2.86 , 2.86 , 0.95 , 72.38 = 29 : 27.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24.82%

Powered By www.thaieducation.net