โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 11
ร้อยละ 12.50 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 13 3 11 0 0 63
ร้อยละ 14.44 % 3.33 % 12.22 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 20
ร้อยละ 15.63 % 0.00 % 21.88 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 20 6 18 0 0 94
ร้อยละ 14.49 % 4.35 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 68.12 %

106 : 15 , 6 , 11 , 0 , 0 , 74...14.15 , 5.66 , 10.38 , 0.00 , 0.00 , 69.81 = 32 : 30.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 31.88%

Powered By www.thaieducation.net