โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 5 4 0 0 0 7
ร้อยละ 31.25 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 43.75 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 24 3 0 0 0 63
ร้อยละ 26.67 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 6 0 8 0 0 18
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 56.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 35 7 8 0 0 88
ร้อยละ 25.36 % 5.07 % 5.80 % 0.00 % 0.00 % 63.77 %

106 : 29 , 7 , 0 , 0 , 0 , 70...27.36 , 6.60 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 66.04 = 36 : 33.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 36.23%

Powered By www.thaieducation.net