โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 2 0 2 1 12
ร้อยละ 0.00 % 11.76 % 0.00 % 11.76 % 5.88 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 1 0 5 0 2 58
ร้อยละ 1.52 % 0.00 % 7.58 % 0.00 % 3.03 % 87.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 1 2 5 2 3 70
ร้อยละ 1.20 % 2.41 % 6.02 % 2.41 % 3.61 % 84.34 %

83 : 1 , 2 , 5 , 2 , 3 , 70...1.20 , 2.41 , 6.02 , 2.41 , 3.61 , 84.34 = 13 : 15.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.66%

Powered By www.thaieducation.net