โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 2 0 3 0 11
ร้อยละ 5.88 % 11.76 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 1 1 3 1 2 58
ร้อยละ 1.52 % 1.52 % 4.55 % 1.52 % 3.03 % 87.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 2 3 3 4 2 69
ร้อยละ 2.41 % 3.61 % 3.61 % 4.82 % 2.41 % 83.13 %

83 : 2 , 3 , 3 , 4 , 2 , 69...2.41 , 3.61 , 3.61 , 4.82 , 2.41 , 83.13 = 14 : 16.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 16.87%

Powered By www.thaieducation.net