โรงเรียนบ้านพรุดินนา (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
290
จำนวน(คน) 26 6 29 6 33 190
ร้อยละ 8.97 % 2.07 % 10.00 % 2.07 % 11.38 % 65.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
119
จำนวน(คน) 3 2 17 5 23 69
ร้อยละ 2.52 % 1.68 % 14.29 % 4.20 % 19.33 % 57.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 409 คน
จำนวน(คน) 29 8 46 11 56 259
ร้อยละ 7.09 % 1.96 % 11.25 % 2.69 % 13.69 % 63.33 %

290 : 26 , 6 , 29 , 6 , 33 , 190...8.97 , 2.07 , 10.00 , 2.07 , 11.38 , 65.52 = 100 : 34.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 409 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67%

Powered By www.thaieducation.net