โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 6 1 2 0 0 44
ร้อยละ 11.32 % 1.89 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 83.02 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 11 4 1 0 1 90
ร้อยละ 10.28 % 3.74 % 0.93 % 0.00 % 0.93 % 84.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 17 5 3 0 1 134
ร้อยละ 10.63 % 3.13 % 1.88 % 0.00 % 0.63 % 83.75 %

160 : 17 , 5 , 3 , 0 , 1 , 134...10.63 , 3.13 , 1.88 , 0.00 , 0.63 , 83.75 = 26 : 16.25
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25%

Powered By www.thaieducation.net