โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 6 1 2 0 0 34
ร้อยละ 13.95 % 2.33 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 79.07 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 14 6 2 1 1 127
ร้อยละ 9.27 % 3.97 % 1.32 % 0.66 % 0.66 % 84.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 20 7 4 1 1 161
ร้อยละ 10.31 % 3.61 % 2.06 % 0.52 % 0.52 % 82.99 %

194 : 20 , 7 , 4 , 1 , 1 , 161...10.31 , 3.61 , 2.06 , 0.52 , 0.52 , 82.99 = 33 : 17.01
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.01%

Powered By www.thaieducation.net