โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 3 6 1 1 0 37
ร้อยละ 6.25 % 12.50 % 2.08 % 2.08 % 0.00 % 77.08 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 4 1 4 2 0 81
ร้อยละ 4.35 % 1.09 % 4.35 % 2.17 % 0.00 % 88.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 7 7 5 3 0 118
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 3.57 % 2.14 % 0.00 % 84.29 %

140 : 7 , 7 , 5 , 3 , 0 , 118...5.00 , 5.00 , 3.57 , 2.14 , 0.00 , 84.29 = 22 : 15.71
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.71%

Powered By www.thaieducation.net