โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 3 6 1 1 0 40
ร้อยละ 5.88 % 11.76 % 1.96 % 1.96 % 0.00 % 78.43 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 4 4 1 1 1 80
ร้อยละ 4.40 % 4.40 % 1.10 % 1.10 % 1.10 % 87.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 7 10 2 2 1 120
ร้อยละ 4.93 % 7.04 % 1.41 % 1.41 % 0.70 % 84.51 %

142 : 7 , 10 , 2 , 2 , 1 , 120...4.93 , 7.04 , 1.41 , 1.41 , 0.70 , 84.51 = 22 : 15.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.49%

Powered By www.thaieducation.net