โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 22
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 0 2 15 2 0 72
ร้อยละ 0.00 % 2.20 % 16.48 % 2.20 % 0.00 % 79.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 2 3 18 2 0 94
ร้อยละ 1.68 % 2.52 % 15.13 % 1.68 % 0.00 % 78.99 %

119 : 2 , 3 , 18 , 2 , 0 , 94...1.68 , 2.52 , 15.13 , 1.68 , 0.00 , 78.99 = 25 : 21.01
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 21.01%

Powered By www.thaieducation.net