โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 0 3 5 3 14
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 10.34 % 17.24 % 10.34 % 48.28 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 5 1 17 8 3 55
ร้อยละ 5.62 % 1.12 % 19.10 % 8.99 % 3.37 % 61.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 9 1 20 13 6 69
ร้อยละ 7.63 % 0.85 % 16.95 % 11.02 % 5.08 % 58.47 %

118 : 9 , 1 , 20 , 13 , 6 , 69...7.63 , 0.85 , 16.95 , 11.02 , 5.08 , 58.47 = 49 : 41.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 41.53%

Powered By www.thaieducation.net