โรงเรียนด่านใต้วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 2 0 18 0 0 98
ร้อยละ 1.69 % 0.00 % 15.25 % 0.00 % 0.00 % 83.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 89.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 2 0 25 0 0 160
ร้อยละ 1.07 % 0.00 % 13.37 % 0.00 % 0.00 % 85.56 %

139 : 2 , 0 , 20 , 0 , 0 , 117...1.44 , 0.00 , 14.39 , 0.00 , 0.00 , 84.17 = 22 : 15.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.44%

Powered By www.thaieducation.net