โรงเรียนด่านใต้วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 -2 2 0 0 22
ร้อยละ 4.35 % -8.70 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 0 0 25 0 0 95
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.83 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 1 -2 35 0 0 157
ร้อยละ 0.52 % -1.05 % 18.32 % 0.00 % 0.00 % 82.20 %

143 : 1 , -2 , 27 , 0 , 0 , 117...0.70 , -1.40 , 18.88 , 0.00 , 0.00 , 81.82 = 26 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80%

Powered By www.thaieducation.net