โรงเรียนด่านใต้วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 20
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 6 0 22 0 0 92
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 18.33 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 43
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 89.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 9 0 27 0 0 155
ร้อยละ 4.71 % 0.00 % 14.14 % 0.00 % 0.00 % 81.15 %

143 : 7 , 0 , 24 , 0 , 0 , 112...4.90 , 0.00 , 16.78 , 0.00 , 0.00 , 78.32 = 31 : 21.68
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.85%

Powered By www.thaieducation.net