โรงเรียนด่านใต้วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 21
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 4 0 15 0 2 100
ร้อยละ 3.31 % 0.00 % 12.40 % 0.00 % 1.65 % 82.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 41
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 85.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 7 0 21 0 2 162
ร้อยละ 3.65 % 0.00 % 10.94 % 0.00 % 1.04 % 84.38 %

144 : 5 , 0 , 16 , 0 , 2 , 121...3.47 , 0.00 , 11.11 , 0.00 , 1.39 , 84.03 = 23 : 15.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63%

Powered By www.thaieducation.net