โรงเรียนด่านใต้วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 1 5 1 0 27
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 14.71 % 2.94 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 0 0 25 0 0 89
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 21.93 % 0.00 % 0.00 % 78.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 47
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 92.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 1 1 33 1 0 163
ร้อยละ 0.50 % 0.50 % 16.58 % 0.50 % 0.00 % 81.91 %

148 : 0 , 1 , 30 , 1 , 0 , 116...0.00 , 0.68 , 20.27 , 0.68 , 0.00 , 78.38 = 32 : 21.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.09%

Powered By www.thaieducation.net